ឆាង ឆដា

ឆាង ឆដា

Chhang Chhorda

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Siem Reap

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5