ឡេង រ៉ានី

ឡេង រ៉ានី

Leng Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានកុសមៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++