ឡេង រ៉ានី

ឡេង រ៉ានី

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថានកុសមៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++