ប៉ែន សុលៀង

ប៉ែន សុលៀង

Pen Soleang

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop