ឆេង​ សៀងអ៊ុន

ឆេង​ សៀងអ៊ុន

Chheng Seang Un

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop