ម៉ាង មាសវាសនា

ម៉ាង មាសវាសនា

Mang Measveasna

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming