លឹម ចិត្រា

លឹម ចិត្រា

Lim Chetra

មកពី គ្រូនៅវិទ្យាល័យ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning