ស៊ាន រ៉ាវី

ស៊ាន រ៉ាវី

Sean Ravy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning