ពេញ ប៉េងឡំាង

ពេញ ប៉េងឡំាង

Penh Penglaing

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning