ឈីវ ប៊ុនចិត្រ

ឈីវ ប៊ុនចិត្រ

Chhiv Bunchet

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Computer Network