ឡុង គង់ហេង

ឡុង គង់ហេង

Long KongHeng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning