អោម ស៊ីនួន

អោម ស៊ីនួន

Om Sinuon

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning