គឹម បូណា

គឹម បូណា

​មកពី ៖ Royal University of Agriculture-RUA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop