ពត ថារិទ្ឋ

ពត ថារិទ្ឋ

Pot Tharith

មកពី Royal University of Agriculture-RUA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop