ឡេ ម៉ាស់

ឡេ ម៉ាស់

La Mass

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing