ទេព ពង្សបុញ្ញវន្ត

ទេព ពង្សបុញ្ញវន្ត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing