ស៊ន សុខាវិរិទ្ឋ

ស៊ន សុខាវិរិទ្ឋ

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++