ស៊ឹម អេងហួត

ស៊ឹម អេងហួត

​មកពី ៖ International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++