ស៊ឹម អេងហួត

ស៊ឹម អេងហួត

Sim EngHout

មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++