រ៉សាត ហ្វាហ្ស៊ី

រ៉សាត ហ្វាហ្ស៊ី

Rosat Fazy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS