ភណ្ឌ័ សុភក្រ័

ភណ្ឌ័ សុភក្រ័

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++