ភណ្ឌ័ សុភក្រ័

ភណ្ឌ័ សុភក្រ័

Phorn Sopheak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++