ចាន់ សុធារ៉ា

ចាន់ សុធារ៉ា

Chann Sotheara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Computer Foundation
  4. C# Beginning