ចាន់ សុធារ៉ា

ចាន់ សុធារ៉ា

Chan Sotheara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning