សំរិទ្ឋិចន្ទ័​ រតនៈ

សំរិទ្ឋិចន្ទ័​ រតនៈ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop