សំរិទ្ឋិចន្ទ័​ រតនៈ

សំរិទ្ឋិចន្ទ័​ រតនៈ

Samrith Chanratanak

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop