អ៊ី សីឡូ

អ៊ី សីឡូ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop