អ៊ី សីឡូ

អ៊ី សីឡូ

E Seylo

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Adobe Photoshop