ភួង ភារម្យ

ភួង ភារម្យ

Phoung Phearum

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop