ឡូយ ឌីណា

ឡូយ ឌីណា

Loy Dina

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន