ហ៊ូ ស៊ាងខេង

ហ៊ូ ស៊ាងខេង

Hou Seangkheng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation