ណុប និស្ស័យ

ណុប និស្ស័យ

Nob Nisai

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++