សេង សុខឡាយ

សេង សុខឡាយ

Seng Soklay

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា