ទឹម ពិសាល

ទឹម ពិសាល

​មកពី ៖ អង្កការ សាមគ្គីធម៌ម៉ារីស្តកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5