ទិត ចន្ទ័វិបុល

ទិត ចន្ទ័វិបុល

Tit Chanvibol

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning