អេង សំណាង

អេង សំណាង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming