ខា វណ្ណៈ

ខា វណ្ណៈ

​មកពី ៖ វត្តទឹកថ្លា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation