ខា វណ្ណៈ

ខា វណ្ណៈ

Kha Vannak

មកពី វត្តទឹកថ្លា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation