អ៊ុំ​ រដ្ឋា

អ៊ុំ​ រដ្ឋា

Um Rotha

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Adobe Photoshop