ថែន កែវសាង

ថែន កែវសាង

Then KeoSang

មកពី អង្គការ SDA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Network