ម៉េង ឃុននិត

ម៉េង ឃុននិត

Meng Khunnit

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation