សម ថា

សម ថា

Som Tha

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++