ម៉ុល ឡាវន្ត័

ម៉ុល ឡាវន្ត័

Mol Lavorn

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++