ឈាង សុធេង

ឈាង សុធេង

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming