ឈាង សុធេង

ឈាង សុធេង

Chheang Sotheng

មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming