សូរ គីយីង

សូរ គីយីង

​មកពី ៖ Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop