សូរ គីយីង

សូរ គីយីង

So Kiying

មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop