សូរ គីយីង

សូរ គីយីង

So Kiying

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop