យ៉ា អ៊ីត្រាហ្វា

យ៉ា អ៊ីត្រាហ្វា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop