យ៉ា អ៊ីត្រាហ្វា

យ៉ា អ៊ីត្រាហ្វា

Ya Ytrafa

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop