ជឹម រតនា

ជឹម រតនា

Chim Ratana

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network