នួន ចន្នា

នួន ចន្នា

Nuon Channa

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS