អ៊ុន ស៊ីនួន

អ៊ុន ស៊ីនួន

Un Sinoun

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++