មិន រស្មីចន្ទ្រា

មិន រស្មីចន្ទ្រា

Min Reaksmychantrea

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning