លីន ពិចិត្រ

លីន ពិចិត្រ

Lin Pechet

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server