ជាន ឈិនឡុង

ជាន ឈិនឡុង

Chean Chhinlong

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS