ជាន ឈិនឡុង

ជាន ឈិនឡុង

Chean Chhinlong

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន