ស៊ង សុធារឹទ្ឋ

ស៊ង សុធារឹទ្ឋ

Sorng Sothearith

មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) - (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++