ស៊ុម ម៉ឹងលីឆាវត្ត័

ស៊ុម ម៉ឹងលីឆាវត្ត័

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning