ស៊ុម ម៉ឹងលីឆាវត្ត័

ស៊ុម ម៉ឹងលីឆាវត្ត័

Soum Meunglichhawath

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning