អ៊ិន ទីរ៉ា

អ៊ិន ទីរ៉ា

In Tyra

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS