ភាជ សុភក្រ័

ភាជ សុភក្រ័

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning