ភាជ សុភក្រ័

ភាជ សុភក្រ័

Pheach Sopheak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning