ភាជ សុភក្រ័

ភាជ សុភក្រ័

Pheach Sopheak

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning