យក់ វិជិត

យក់ វិជិត

Yok Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop